Administratorem danych osobowych użytkowników profilu Galerii Handlowej Mazovia w Płocku („Użytkownicy”) jest spółka Katherine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472930, NIP: 525-256-15-80, REGON: 146823889 („Katherine”).

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Katherine w związku z prowadzeniem niniejszego profilu, w tym prowadzeniem korespondencji z Użytkownikami i organizacją konkursów za pośrednictwem profilu. Ponadto, Katherine może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją swoich prawnie uzasadnionych interesów: dochodzeniem roszczeń lub obroną praw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku organizacji konkursów, brak podania danych osobowych może uniemożliwić przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów Katherine udostępnia w regulaminie danego konkursu.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez czas prowadzenia profilu lub do momentu usunięcia wpisów przez Użytkownika lub Katherine. Dane pozyskiwane na potrzeby organizacji konkursu są przetwarzanie przez czas trwania konkursu oraz przez 7 lat od jego zakończenia.

Dane osobowe Użytkowników zostaną lub mogą zostać przekazane dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Katherine korzysta w związku z prowadzeniem niniejszego profilu, tj. w szczególności zarządcy Galerii Handlowej Mazovia w Płocku, firmom marketingowym, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.

Przetwarzanie danych osobowych przez Katherine nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Katherine nie przekazuje danych Użytkowników do państw trzecich (poza obszar EOG).

Użytkownikom profilu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, może Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądać ich przeniesienia. Więcej informacji na temat przysługujących Użytkownikom uprawnień można znaleźć tutaj https://galeriamazovia.com.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/.

Swoje uprawnienia określone powyżej, Użytkownicy mogą realizować kontaktując się z Katherine poprzez profil Galeria Mazovia oraz pod adresem: Galeria Handlowa Mazovia, ul. Wyszogrodzka 127, 09-410 Płock lub daneosobowe@galeriamazovia.com.pl.

Jeżeli Katherine przetwarza dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie przetwarzania danych Użytkowników przez Katherine i nie obejmuje działań podejmowanych przez portal Facebook.