10.02.2024

REGULAMIN KONKURSU

WIĘCEJ RADOŚCI Z WALENTYNKOWYCH SŁODKOŚCI

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „WIĘCEJ RADOŚCI Z
WALENTYNKOWYCH SŁODKOŚCI”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Celem konkursu jest wspieranie promocji marki Kompleksu handlowo-rozrywkowego
Galeria Mazovia.
3. Organizatorem konkursu jest Inter Media Group, ul. Rypińska 32, 87-510 Skrwilno NIP
8881608957, („Organizator”).
4. Konkurs będzie przeprowadzany na terenie Galerii Mazovia
5. Konkurs będzie przeprowadzany w terminie 10 lutego 2024 roku.
6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, , ani żadną inną grą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2018, Nr 201, poz.165 ze zm.).

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki
uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”).
2. Uczestnikiem Konkursu musi być osoba pełnoletnia, lub niepełnoletnia będąca
podczas rejestracji pod opieką osoby dorosłej.
3. Uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie wielokrotnie jednak nie więcej niż
3 razy i pod warunkiem posiadania każdorazowo w momencie rejestracji, paragonów
o wartości wskazanej w regulaminie.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. wykonanie zadania konkursowego opisanego dalej;
b. posiadanie w momencie rejestracji paragonu lub maksymalnie dwóch
paragonów na minmalną kwotę 200 zł z dnia 10.02.2024 zrealizowanych w
sklepach Galerii Mazovia. Llistę sklepów biorących udział w konkursie określa
obecny stan działających podmiotów handlowych na terenie Galerii w okresie
trwana konkursu. Aktualny stan można sprawdzić na stronie www Galerii.
c. wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby Konkursu
d. podanie danych osobowych podczas rejestracji; podanie danych jest
dobrowolne lecz wymagane do wzięcia udziału w konkursie
e. wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku na czas nieokreślony w mediach
społecznościowych i innych nośnikach uznanych przez Organizatora Konkursu
i Galerię Mazovia w celu promocji Galerii Mazovia.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla:
Kompleksu handlowo rozrywkowego Mazovia i innych spółek grupy Mazovia, punktów
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz
pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Galerii, w tym także osoby
najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent,
konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica,
teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony. Osoby niepełnoletnie oraz
inne osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w
Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na
uczestnictwo w Konkursie.

§3. NAGRODY

1. Organizator funduje następujące nagrody:
a. Nagroda główna:
– Karta podarunkowa o warttości 300 zł przyznawana co godzinę – ilość
nagród 7 szt.
b. Nagroda gwaranatowana:
– Dedykowany słoiczek z miodem – Ilość nagród 250 szt.
2. Zwycięzcy nagród odbiorą nagrody osobiście na terenie Galerii Mazovia, na stoisku
konkuroswym
3. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę utrwalenie materiału promocyjnego z momentów
przekazania nagród w celu dalszej promocji eventu, jak i samej Galerii Mazovia.
4. Warunkiem przyznania nagrody głównej jest obecność osobista podczas ogłoszenia
wyników co godzinę w Galerii Mazovia
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek
ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na
osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
6. Warunki korzystania z kart podarunkowych określa wewnętrzny regulamin Galerii
Mazovia do wglądu na stronie Galerii
7. Godziny podane w regulaminie są orientacyjne, mogą ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od Organizatora.

§4. ZADANIE I ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

1. Zadaniem konkursowym jest:
a. Zrobienie w terminie 10 lutego 2024 (liczy się data paragonu) zakupów
stacjonarnych w Galerii Mazovia na łączną kwotę min. 200 zł (możliwość
łączenia dwóch paragonów)
b. Zarejestrowanie paragonu na stoisku promocyjnym, z jednoczesnym
udostępnieniem swoich danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu a także
podpisu świadczącego o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.
c. Wykonanie jak najlepszego wyniku w zadaniu konkursowym polegającym na
rzucaniu do tarczy walentynkowej. Osoba z najlepszym wynikiem z danej
godziny otrzyma kartę podarunkową o wartości 300 zł
d. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyska taki sam wynik nastąpią między
nimi dogrywki do momentu wyłonienia zwycięzcy.

§6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie na adres Organizatora listem poleconym w czasie trwania
Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres uczestnika oraz
wskazanie podstaw reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres
Organizatora z dopiskiem nazwy Konkursu.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od ich
otrzymania.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a fakt złożenia bądź niezłożenia
reklamacji nie ma wpływu na prawo Uczestnika do niezależnego od postępowania
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego oraz na
jego prawo korzystania ze wszystkich dostępnych środków ochrony prawnej.

§7. DANE OSOBOWE

1. 1.Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych Uczestników w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), w tym na publikację jego imienia i nazwiska
w przypadku wygranej w Konkursie a także fotografii lub filmu promocyjnego z
udziałem uczestników na stronie www, facebookowej oraz instagramie Galerii
Mazovia, jak również Partnerów medialnych, wizerunkowych, Najemców i Sponsorów
Galerii Mazovia w przypadku uczestnictwa w konkursie. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek konieczny udziału w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych będzie Organizator, który jednocześnie
przekazuje prawo do dysponowania materiałami promocyjnymi powstałymi podczas
eventu Galerii Mazovia.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, a w przypadkach opisanych w stosownych przepisach także prawo
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych
osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec
przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, przy czym
wyrażenie sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych uniemożliwi przyznanie
oraz odbiór nagrody uczestnikowi.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w Biurze Dyrekcji w godzinach otwarcia biura
znajdującym się na terenie Centrum a także na stoisku konkursowy w trakcie trwania
konkursu
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.