Regulamin Akcji Schronisko

12 maja 2021

1. Postanowienia ogólne 

 1. Akcja pod nazwą Akcja Schronisko (dalej „Akcja”) prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).  
 1. Organizatorem Akcji jest Q&A Communications sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-823 Poznań, ul. Piekary 12/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000367855, NIP 778 147 55 22 (dalej „Organizator”).  
 1. Akcja organizowana i prowadzona jest na zlecenie spółkę KATHERINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472930, NIP: 525-256-15-80, REGON: 146823889 („KATHERINE”)będącej jednocześnie fundatorem nagród w ramach Akcji.  
 1. Adresatami Akcji są szkoły podstawowe stanowiące szkoły publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) (dalej „Szkoły”). Wyszukanie oraz weryfikacja statusu Szkoły zgłaszanej do Akcji jest możliwe m. in. przy wykorzystaniu wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://rspo.men.gov.pl/  
 1. Celem Akcji jest zachęcenie uczniów klas 1-3 Szkół podstawowych do stworzenia kreatywnej kampanii promującej adopcję psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Płocku. Wyłonienie zwycięskich kampanii Szkół nastąpi w drodze zbierania głosów przez jury na zasadach opisanych w Regulaminie.  
 1. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 5.05.2021 r. do dnia 1.06.2021 r. (okres zgłaszania Szkół i zbierania głosów).  
 1. Uczestnikami Akcji, tj. osobami, którym przysługuje prawo do zgłaszania Szkół są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące osobami decydującymi w danej placówce (tj. dyrektor, uprawniony nauczyciel itp.).  

2. Zgłaszanie Szkół, kategorie Szkół, oddawanie głosów przez jury 

 1. Szkoły zgłaszane są przez Dyrektorów Szkół. Zgłoszenie Szkoły obejmuje w szczególności wskazanie nazwy i numeru oraz adresu Szkoły. W celu zgłoszenia Szkoły, Zgłaszający powinien wysłać wiadomość e-mail na adres Damian.falkowski@cbre.com z informacją, która klasa reprezentuje daną szkołę oraz ile uczniów liczy. Jedna klasa może reprezentować jedną szkołę. W tytule maila należy wpisać hasło: „Akcja Schronisko”.  
 1. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia Szkoły przez Zgłaszającego, Organizator poinformuje Szkołę o Akcji i jej zasadach oraz zaprosi Szkołę do udziału w Akcji przesyłając formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W terminie 5 dni od daty otrzymania informacji, Szkoła powinna potwierdzić udział w Akcji oraz odesłać skan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Szkoły formularza zgłoszeniowego. W szczególności w formularzu zgłoszeniowym, Szkoła powinna wskazać liczbę uczniów uczęszczających do Szkoły, celem przygotowania nagród. Brak potwierdzenia udziału w Akcji skutkuje tym, że zgłoszenie i głosy oddane przez Uczestnika uznaje się za niebyłe. O skutecznym zgłoszeniu Szkoły lub braku zgody Szkoły na udział w Akcji Organizator poinformuje poprzez wiadomość e-mail Zgłaszającegoktóry Szkołę zgłosił. 
 1. Czas na odsyłanie prac w Akcji trwa do 21 maja 2021 r.  
 1. Po zakończeniu okresu zbierania prac, jury składające się z przedstawiciela Galerii Mazovia, przedstawiciela Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Płocku, maskotki Wisły oraz przedstawicieli lokalnych redakcji, wybierze trzy szkoły, które otrzymają nagrody. Szkoła, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu prowadzonym dla tej kategorii, otrzyma nagrodę główną w Akcji. Szkoły, które zajęły drugie i trzecie miejsce w rankingu prowadzonym dla tej kategorii, otrzymają nagrodę dodatkową w Akcji. Pozostałe szkoły otrzymają drobne nagrody za udział w Akcji. 
 1. Ogłoszenie wyników Akcji nastąpi na Stronie Facebook w dniu 1.06.2021 r. Ponadto, do każdej ze zwycięskich Szkół wysłane zostanie powiadomienie o wygranej. Powiadomienie wysłane zostanie za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej w terminie do dnia 08.06.2021 r.  
 2. Zwycięskie Szkoły uprawnione będą do otrzymania nagrody na zasadach opisanych w § 3. W terminie 5 dni od daty powiadomienia zwycięska Szkoła jest obowiązana do złożenia oświadczenia o przyjęciu nagrody zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu nagrody w terminie wskazanym powyżej Organizatorowi przysługuje prawo do nagrodzenia Szkoły, która w rankingu zajęła kolejne miejsce.  

3. Nagroda

 1. Szkoła, która zajęła pierwsze miejsce w danej kategorii otrzyma nagrodę główną w postaci interaktywnej tablicy. 
 1. Łączna wartość świadczeń składających się na nagrodę główną nie może przekraczać kwoty 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto.  
 1. Szkołyktóre zajęły drugie i trzecie miejsce otrzyma od KATHERINE nagrody dodatkowe w postaci:
  a) drugie miejsce: jednego dnia spędzonego w Sali zabaw Fikołki w Galerii Mazovia
  b) trzecie miejsce: bluz dla wszystkich uczniów zaangażowanych w tworzenie kampanii 
 1. Nagrodzone szkoły po otrzymaniu nagrody muszą przesłać podpisany protokół odbioru.  

Szkole nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inne świadczenie, a w szczególności na świadczenie pieniężne. Ponadto, Szkole nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności z tytułu uzyskania nagrody w Akcji na jakiekolwiek osoby trzecie.  

 

4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz przedstawicieli Szkół jest Galeria Mazovia z siedzibą w Płocku09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 127.Ponadto, administratorem danych osobowych Zgłaszających, Uczestników oraz przedstawicieli Szkół w związku z czynnościami związanymi z organizacją Akcji i wydaniem nagród jest Organizator, tj. Q&A Communications sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-823 Poznań, ul. Piekary 12/6. 
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz przedstawicieli Szkół w związku z ich udziałem w Akcji określa polityka prywatności na oficjalnej stronie Galerii Mazoviawww.galeriamazovia.com.pl 
  Każdy Zgłaszający oraz przedstawiciel Szkoły powinien zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Akcji.  

5. Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane w trakcie trwania Akcji, jak również w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Akcji.  
 1. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@galeriamazovia.com.pl Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko i numer telefonu) oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.  
 1. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu lub niespełniające pozostałych wymogów wskazanych w ustępie poprzedzającym nie będą rozpatrywane przez Organizatora.  
 1. Nadesłane reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze zwrotnej wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została nadesłana.  
 1. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego 

6. Postanowienia końcowe 

Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej. Treść Regulaminu może być pobrana w formie cyfrowej i utrwalona na cyfrowym nośniku informacji.  

 1. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że zastrzeżono inaczej w treści Regulaminu.  
 1. Akcja nie stanowi gry hazardowej albo zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).  
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

Załącznik nr 1  

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Tytuł projektu:  

Adres szkoły: 

NIP szkoły:  

Dyrektor szkoły (imię i nazwisko):  

Telefon kontaktowy: 

Liczba uczniów w grupie projektowej: 

 

ZGODY:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem.  

Wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz informuję, że zobowiązuję się przekazać osobom reprezentującym szkołę i pracownikom podejmującym określone czynności w związku z udziałem w Akcji promocyjnej z zasadami przetwarzania danych osobowych, które stanowią Załącznik do niniejszego Formularza. 

 

 

 Data, pieczątka oraz czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

Załącznik – Zasady przetwarzania danych osobowych  

Z uwagi na realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem szkoły do udziału w akcji konkursowej („Akcja”). 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Katherine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472930, NIP: 525-256-15-80, REGON: 146823889 („Administrator”).  
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  
 1. W zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z Administratorem i IODO jest możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres: daneosobowe@galeriamazovia.com.pl lub poprzez przesłanie listu na adres: Galeria Handlowa Mazovia09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 127 z dopiskiem „Dane osobowe”.  
 1. Dane osobowe osób do reprezentacji szkoły i pracowników szkoły będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:  
 1. a)  prawidłowej organizacji i wzięcia udziału przez szkołę w Akcji promocyjnej a także prawa do uzyskania i wydania (realizacji) nagrody (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie przetwarzania danych osób reprezentujących szkołę i pracowników podejmujących określone działania w związku z przystąpieniem przez szkołę do Akcji promocyjnej;  
 1. b)  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO);  
 1. c)  w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit f) RODO);  

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej organizacji Akcji promocyjnej oraz wzięcia w niej udziału i wydania nagrody.  

 1. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
 1. Dane osobowe, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w tej Akcji promocyjnej oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, które nakładają na Administratora określone prawem obowiązki 
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje Pan/Pani ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach, przysługuje Panu/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.  
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/ Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.  
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z prawidłowej organizacji Akcji promocyjnej oraz wzięcia w niej udziału i otrzymania nagrody.  

 

Załącznik nr 2  

 

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NAGRODY GŁÓWNEJ  

KONKURS: AKCJA SCHRONISKO
NAGRODA: INTERAKCYWNA TABLICA DO KWOTY ____ ZŁ BRUTTO  

 

DANE OSOBY ODBIERAJĄCEJ NAGRODĘ 

STANOWISKO: 

IMIĘ I NAZWISKO:  

 

W IMIENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ (pełna nazwa, adres) 

NAZWA SZKOŁY: 

ADRES SZKOŁY: 

NIP:  

 

Data, pieczątka oraz czytelny podpis osoby upoważnionej  

11 maja 2021

Szukacie pomysłu dla pociechy na Dzień Dziecka? Skorzystajcie ze specjalnej promocji na rolki marki Roces w GO SPORT!

11 maja 2021

WALIZKI w WITTCHEN nawet do -60%!

11 maja 2021

Ślubna Perfekcja w Recman 🤵 Skompletuj wymarzoną stylizację ślubną z rabatem do 500 zł🤗

Niech ten dzień będzie wyjątkowy💎

——————————————

Przyjdź do salonu Recman i poznaj ślubne inspiracje marki.

11 maja 2021

Wybierz najlepszy internet 5G w Polsce! Teraz w Plusie nawet 1000 GB z prędkością do 600 mb/s. Po szczegóły oferty zapraszamy do Punktu Sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu, gdzie gwarantujemy wszystkie środki ostrożności.

10 maja 2021

Skorzystaj z wiosennej oferty w sklepie Bytom – przy zakupie dowolnego produktu drugi otrzymasz w PREZENCIE! Oferta dotyczy całej kolekcji wiosna-lato! Zapraszamy!

7 maja 2021

Skorzystaj z rabatu -25% w New Balance!

7 maja 2021

Wybrane modele rajstop w zestawie czterech par kupicie za jedyne 27 złotych!

7 maja 2021

W Gatta dwie pary majtek za 59,90, trzy za 79,90, cztery za 99,90!

7 maja 2021

W GATTA kupicie wybrane modeli rajstop już za jedyne  9,90 złotych!

7 maja 2021

W dniach od 4 maja do 16 skorzystajcie z promocji -20% przy produktach od 99 złotych, a -30% przy produktach od 149 złotych.

7 maja 2021

Znajdź idealne dopasowanie w CHANGE z promocją 1+1! Kup dowolny produkt, a drugi otrzymaj gratis.

*Promocja dla nowych i obecnych członków Club CHANGE. Nie łączy się z innymi promocjami, rabat od cen 100%

7 maja 2021

Nie przegap okazji! Wybrany asortyment z kolekcji Wiosna/Lato 2021 z rabatem do -50%! Szczegóły w regulaminie. Nie łączy się z innymi promocjami.

30 kwietnia 2021

Wybierz instalację fotowoltaiczną ESOLEO i płać mniej za prąd! O szczegóły zapytaj Doradcę w Punkcie Sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu. Zapraszamy!

30 kwietnia 2021

Jeśli tęsknisz za podróżami, już teraz możesz do nich się przygotować. W WITTCHEN wszystkie WALIZKI i AKCESORIA BAGAŻOWE min. -50%!

30 kwietnia 2021

Kupuj parami i korzystaj z promocji -50% na drugi produkt Martes Sport!

*Rabat naliczany jest również na produkty przecenione

Promocją objęte są:

– odzież i obuwie dla dzieci

– wszystkie obuwie

– wszystkie kurtki

– wszystkie koszulki

* Z promocji wyłączone są produkty linii Martes Essentials oraz produkty z oferty Klub Martes Sport.

30 kwietnia 2021
30 kwietnia 2021

Druga tańsza sztuka 50% taniej. Promocja obejmuje góry, doły, obuwie oprócz: produktów basic, T-shirtów, koszulek polo i tanktopów

30 kwietnia 2021

Kupując dwie rzeczy z kolekcji Wiosna-Lato 2021 na tańszą z nich otrzymasz rabat -40%! Rabat dot. rzeczy nieprzecenionych. Promocje nie łączą się. O szczegóły pytaj w sklepie.

27 kwietnia 2021
22 kwietnia 2021
14 kwietnia 2021

Pora na wiosenne zakupy w Martes Sport! Kupuj taniej dzięki promocji -50% na drugi produkt!

*Rabat naliczany jest również na produkty przecenione

Promocją objęte są:

– odzież i obuwie dla dzieci

– wszystkie obuwie

– wszystkie kurtki

– wszystkie koszulki

* Z promocji wyłączone są produkty linii Martes Essentials oraz produkty z oferty Klub Martes Sport

14 kwietnia 2021

Promocje chodzą parami w Martes Sport! Tylko teraz druga para obuwia taniej, aż o 50%!
Rabat udzielany jest również na produkty przecenione.

* Z promocji wyłączone są produkty linii Martes Essentials oraz produkty z oferty Klub Martes Sport.

29 marca 2021

Najnowsza propozycja marki jest kontynuacją stylistyki RETRO FUTURE. Wspólnie z naszymi projektantami przenieśliśmy wzory tkanin z minionych lat tak, by przedstawić je we współczesnym krawieckim wydaniu. Połączyliśmy to, za czym sami tęsknimy, z tym, z czego w dzisiejszych czasach nie umielibyśmy zrezygnować. Wzory tkanin wpisujące się w obecne trendy i wygoda nowoczesnych krojów — to był nasz cel.

Tworząc kolekcję, uwierzyliśmy w to, że możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie do lat 80., jednocześnie nie rezygnując z tego, co kochamy dziś. Na nowo spojrzeliśmy na spędzanie czasu nad basenem, które udokumentowaliśmy serią fotografii analogowych autorstwa Stanisława Bonieckiego oraz filmem w stylu vintage Marcina Morawickiego. Tłem jest modernistyczny basen, systemowo wkomponowany
w kompleks o mocnej, geometrycznej formie, która podkreśla sztukę nowoczesnego krawiectwa marki Bytom.

Stylizacje proponowane na sezon wiosna-lato 2021 są pełne eklektycznych połączeń – styl formalny przeplata się z casualem. Pastelowe barwy, subtelne połączenia kolorów, delikatne sprania w połączeniu z naturalnymi tkaninami takimi jak len i bawełna stanowią esencję kolorystyczną kolekcji.

Od kilku lat BYTOM konsekwentnie buduje swoją wizję smart casualu. Produkty dotąd kojarzone jako formalne, takie jak swetry, marynarki czy garnitury, stają się coraz bardziej casualowe, między innymi dzięki wykonaniu ich z wygodnych dzianin czy tkanin strukturalnych (gofrowanych) typu seersucker. Dzięki temu produkty te
z łatwością można nosić na co dzień, a nie tylko okazjonalnie. Przykładem może być nowy garnitur wykonany
z dzianiny z lekką dopasowującą się do kształtu ciała marynarką i spodniami z dodatkowym zapięciem w stylu sportowym. Idealnie skomponuje się on z t-shirtami oraz sneakersami. Letnia kolekcja to lniane, przewiewne garnitury, spodnie, szorty czy koszule.

Aby przeżyć sentymentalną podróż do lat 80. w nowoczesnym wydaniu, opracowaliśmy całą gamę marynarek od modeli w pasy, drobne prążki po takie w mikrowzory i ciekawe struktury. Wszystkie wykonane są z bawełny bądź mieszanek z wełną lub lnem. Dopełnieniem stylizacji w klimacie RETRO FUTURE będą koszule, polówki
i t-shirty, wśród których królują tkaniny printowane. Ważne miejsce zajmują wzory w pasy i prążki, a zupełną nowością są koszule hawajskie w motywy floralne i abstrakcyjne.

Myśląc o latach 80., nie można zapomnieć o denimie, dlatego BYTOM w kolekcji wiosna-lato 2021 rozszerza swoją ofertę jeansową, prezentując spodnie w różnych odcieniach od złamanej bieli przez klasyczny błękit do surowego granatu. Nie zapomniano również o jeansowej marynarce, czy białej jeansowej kurtce, o kroju tradycyjnej katany.

Wspomnienia ożywić może również nowe wydanie wiatrówek – lekkich kurtek dostępnych zarówno
w pastelowych, jak i wyrazistych barwach. Dla preferujących klasykę przygotowaliśmy serię płaszczy
o tradycyjnym kroju w casualowych kolorach, takich jak beż, pomarańcz czy ceglany.

BYTOM nie zapomniał również o letniej odsłonie swojej kolekcji MONOGRAM, która tym razem wykorzystuje kontrastowe barwy do budowy esencji kolekcji – t-shirtów, dresów, szortów i kąpielówek.

Zapraszamy do przyłączenia się do naszej podróży i sprawdzenia, co przygotowaliśmy na sezon wiosna – lato 2021 w sklepach stacjonarnych BYTOM oraz na: www.bytom.com.pl.

29 marca 2021
29 marca 2021
29 marca 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów od 29.03.2021 r. obowiązuje czasowe ograniczenie działalności handlowej, z wyłączeniem sklepów branży spożywczej, aptek, drogerii, pralni, wybranych punktów usługowych oraz punktów gastronomicznych prowadzących sprzedaż na wynos i w ramach dostaw. 

Otwarte pozostają dla Państwa:

➡️ Sklep spożywczy: 

🔸 SPAR (godziny otwarcia: pn. – sb. 8:00-22:00)

➡️ Apteka: 

🔸 Dr Zdrowie 

➡️ Drogerie i sklepy z kosmetykami: 

🔸 Drogerie Polskie 

🔸 Fale Loki Koki (godziny otwarcia: pn.-pt. 12:00-20:00, sob. 9:00-21:00)

🔸 Rossmann 

🔸 Sephora jako punkt odbioru zamówień internetowych czynny od 9:00 do 21:00  

🔸 Yves Rocher (godziny otwarcia: pn. – sb. 9:00-19:00)

🔸 Ziaja (godziny otwarcia: pn. – sob. 9:00-17:00)

➡️ Sklep z suplementami diety: 

🔸 Olimp Store (godziny otwarcia: pn. – sob. 9:00-19:00)

➡️ Sklepy z prasą/książkami: 

🔸 Empik 

🔸 Trafika (godziny otwarcia: pn. – sb. 9:00-19:00)

 ➡️ Sklep ze sprzętem AGD/RTV: 

🔸 Media Markt jako punkt odbioru zamówień internetowych czynny od 9:00 do 20:00 

➡️ Sklep z akcesoriami domowymi i akcesoriami dla zwierząt:
 
🔸Duka (godziny otwarcia pn. – sb. 10:00-20:00)

➡️ Usługi: 

🔸 Diamond Optic (godziny otwarcia: pn. – sb. 9:00-19:00)

🔸 Perfect Optyk  (godziny otwarcia: pn. – sb. 9:00-20:00)

🔸 mBank, bez obsługi klientów (godziny otwarcia: pn.-sb. 10:00-18:00) 

🔸 Play 

🔸 Orange 

🔸 T-mobile 

🔸 Plus/Cyfrowy Polsat 

🔸 Mister Minit 

🔸 Pralnia Krzysław 

🔸 Warsztat Autocart (godziny otwarcia: pn. – sb. 8:00-17:00)

➡️ Restauracje:

🔸 Crazy Bubble (godziny otwarcia: pn. – sb.  13.00-19.00)

🔸 GUTY

🔸 Karczma pod Strzechą (godziny otwarcia: pn. – sb. 10:00-18:00)

🔸 KFC 

🔸 Republika Burgera (godziny otwarcia: pn. – sb. 10:00-20:00)

🔸 Pizza Hut 

🔸 Inari Sushi (godziny otwarcia: pn. – sb. 11:00-21:00)

➡️ Lokale prowadzące sprzedaż internetową:

🔸 4F

🔸 Bershka

🔸 CROPP

🔸 Distance

🔸 Lavard

🔸 Monnari

🔸 New Balance

🔸 Orsay

🔸 Reserved

🔸 Ryłko

🔸 Sinsay

🔸 Sizeer

🔸 Stradivarius

🔸 Top Toys

🔸 Quiosque

🔸 ZARA

 

Informujemy, że Punkt Informacyjny jest nieczynny.

Odwiedzając naszą Galerię, pamiętajcie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Dbajmy o siebie i innych. 

24 marca 2021

Punkt Sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu pozostaje otwarty Bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów i Pracowników jest dla nas podstawową sprawą, dlatego podczas wizyty w Punkcie Sprzedaży prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

• Zasłanianie ust i nosa podczas wizyty

• Dezynfekcję rąk po wejściu do Punktu Sprzedaży

• Zachowanie bezpiecznej odległości od Doradcy (min. 2 m)

• Dokonywanie płatności bezgotówkowo

• Stosowanie się do wytycznych związanych z ograniczeniem liczby osób mogących przebywać na terenie danego punktu sprzedaży

Dziękujemy!

19 marca 2021

To takie proste! W szybki i wygodny sposób zamówisz swoje ulubione produkty na www.sephora.pl lub dzwoniąc do wybranej perfumerii.

Click & Collect:

1. Wybierz produkty których potrzebujesz i dokonaj płatności online.

2. Wskaż perfumerię w której chcesz odebrać zamówienie.

3. Twoje zamówienie będzie gotowe do odbioru już w 2h.

4. Konsultant przekaże Ci bezpiecznie Twoje zamówienie przy specjalnym stanowisku.

19 marca 2021

Najlepszy piłkarz świata i 4F w jednej drużynie. Kolekcja Roberta Lewandowskiego już w sklepach 4F, aplikacji mobilnej 4F i na 4F.p

19 marca 2021

W nowej kolekcji Recman Wiosna/Lato 2021🌞 znajdziecie stonowane pastelowe odcienie, jasne szarości, khaki i ciepły beż, ale także akcent fioletu, który jest kolorem przewodnim kolekcji. Powraca krata w delikatnej, mało kontrastowej wersji – zarówno tartan jak i krata księcia Walii. To, co w tym sezonie nabiera znaczenia, to styl casual, który w wydaniu Recman przybiera formę sportowej elegancji. 👌

10 marca 2021

2 X WIĘCEJ GB A rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu!

Po szczegóły oferty zapraszamy do Punktu Sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu, gdzie gwarantujemy wszystkie środki ostrożności.

4 marca 2021
Pamiętacie wystawę zdjęć psiaków z płockiego schroniska?
Zarówno Hak i Mela były jednymi z jej bohaterów. Teraz znalazły nowy dom!
Bardzo nas cieszy, że akcja cieszyła się wśród Was tak dużym zainteresowaniem!
Pamiętajcie, że wiele psiaków wciąż czeka na swój kochający dom. ​

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, koniecznie odwiedźcie fanpage Schroniska dla zwierząt w Płocku.

Nie zwlekajcie, adoptujcie i zyskajcie najlepszego przyjaciela!
3 marca 2021

Studio Mazovia na antenie RADIO PŁOCK FM!

W audycji o modowych trendach i konkursie z okazji Dnia Kobiet opowiada Sandra Panuś – doradca wizerunkowy współpracujący z Galerią Mazovia.

Zobacz podcast tutaj

23 lutego 2021

Już 1 marca startujemy z oczyszczającą dietą według receptury dr Ewy Dąbrowskiej. Dołącz do nas!

12 lutego 2021

Z okazji walentynek Galeria Mazovia przygotowała dla swoich klientów coś specjalnego. Akcja, która wystartuje 12 lutego pod hasłem „Przygarnij pod swój dach więcej radości”, ma na celu wsparcie lokalnego schroniska dla zwierząt. Przebywające tam psy czekają na nowych właścicieli, którzy okażą im ciepłe uczucia nie tylko w dzień zakochanych.

Już wkrótce walentynki, czyli najlepszy moment, by okazać innym trochę miłości. W tym dniu warto pamiętać nie tylko o najbliższych osobach, ale również o potrzebujących czworonogach. Właśnie dlatego Galeria Mazovia zorganizowała akcję „Przygarnij pod swój dach więcej radości”.

Psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Płocku marzą o ludzkim cieple i dachu nad głową. Już w piątek 12 lutego w Galerii Mazovia rozpocznie się wystawa zdjęć podopiecznych płockiej instytucji, którzy czekają na adopcję. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z sylwetkami czworonogów, poznać ich historie i charaktery oraz otrzymać numer telefonu do aktualnych opiekunów zwierząt.

Na adopcję czekają m.in. dziesięcioletni Szogun, który bardzo szybko się uczy, uwielbia pływać i kocha kontakt z ludźmi; dziewięcioletnia Szasza, zawsze chętna do spacerów i głaskania; jedenastoletni Lucky, silny, energiczny i ciekawy świata oraz sześcioletni Ignaś, którego najbardziej cieszy zabawa.

– Bez względu na to, czy kupujemy zwierzę z hodowli, czy adoptujemy ze schroniska lub fundacji, zawsze należy podchodzić do tego odpowiedzialnie. Zwierzę domowe to nie zabawka. To żywe stworzenie, które ma swoje potrzeby. Jeśli ich nie znamy, nie będziemy w stanie ich spełnić. W efekcie ani zwierzę, ani my nie będziemy szczęśliwi. Właśnie dlatego do każdej adopcji podchodzimy indywidualnie. Staramy się dobierać zwierzęta i ludzi tak, aby stworzyli oni wyjątkową relację na całe życie. Służymy wsparciem na każdym etapie, zarówno przed, jak i w trakcie czy po adopcji. Nikogo nie zostawiamy samego w potrzebie – podkreśla Marta Krasuska, dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Płocku.

Wystawa odbędzie się przy fontannie w Galerii Mazovia i potrwa do 21 lutego. Nie należy zapominać, że nawet niewielka pomoc ma znaczenie. Osoby, które nie mają możliwości, by przygarnąć psa pod swój dach, mogą zaangażować się w wolontariat, sprezentować schronisku karmę dla zwierząt lub udostępnić dotyczące adopcji posty schroniska i Galerii Mazovia na Facebooku.

13 stycznia 2021
Soczewki progresywne najnowszej generacji ZEISS Life Smart to idealne rozwiązanie dla osób w każdym wieku.
Teraz w promocji -40% w salonie Diamond Optic!
Serdecznie zapraszamy!
28 grudnia 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. od 28.12.2020 r. obowiązuje czasowe ograniczenie działalności handlowej, z wyłączeniem sklepów branży spożywczej, aptek, drogerii, pralni, wybranych punktów usługowych oraz punktów gastronomicznych prowadzących sprzedaż na wynos i w ramach dostaw. 

Otwarte pozostają dla Państwa:

➡️ Sklep spożywczy: 

🔸 SPAR 

➡️ Apteka: 

🔸 Dr Zdrowie 

➡️ Drogerie: 

🔸 Ziaja (9:00-19:00)

🔸 Rossmann 

🔸 Yves Rocher

🔸 Drogerie Polskie 

🔸 Sephora jako punkt odbioru zamówień internetowych czynny od 9:00 do 21:00 

➡️ Sklep z suplementami diety: 

🔸 Olimp Store 

➡️ Sklepy z prasą/książkami: 

🔸 Empik 

🔸 Trafika 

➡️ Sklep z akcesoriami domowymi: 

🔸 DUKA (pn.-pt. 12:00-20:00, sb. 9:00-21:00) 

 ➡️ Sklep ze sprzętem AGD/RTV: 

🔸 Media Markt jako punkt odbioru zamówień internetowych czynny od 9:00 do 20:00 

➡️ Usługi: 

🔸 Diamond Optic 

🔸 Perfect Optyk 

🔸 Play 

🔸 Orange 

🔸 T-mobile 

🔸 Plus/Cyfrowy Polsat 

🔸 Pralnia Krzysław 

🔸 Warsztat Autocart 

🔸 Mister Minit 

🔸 Art Fryz 

➡️ Restauracje: 

🔸 GUTY

🔸 Karczma pod strzechą 

🔸 KFC 

🔸 Republika Burgera 

🔸 Pizza Hut 

🔸 Inari Sushi

Informujemy, że Punkt Informacyjny jest nieczynny.

Odwiedzając naszą Galerię, pamiętajcie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Dbajmy o siebie i innych. 

18 grudnia 2020

Zbliżają się Święta, a wraz z nimi moc zimowych atrakcji w Galerii Mazovia. Dla klientów przygotowano słodkie prezenty, spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz warsztaty o tematyce bożonarodzeniowej. Grudzień obfituje w szereg wydarzeń, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Galeria Mazovia przygotowała atrakcje dla starszych klientów. 21, 22 i 23 grudnia będą oni mogli połączyć przyjemne z pożytecznym i wziąć udział w świątecznych warsztatach online. Uczestnicy zapoznają się z tajnikami robienia stylowych ozdób choinkowych oraz pieczenia i dekorowania smacznych pierników. Filmy instruktażowe zostaną opublikowane na profilu galerii na Facebooku.

Harmonogram warsztatów:

21.12 -pakowanie prezentów, przygotowywanie kartek świątecznych

22.12 – ozdoby choinkowe: łańcuch, bombki z rolek po papierze, pierniki

23.12 – stroiki słoiki, bałwan z kulek.

18 grudnia 2020

Wkrótce w Galerii Mazovia spotkamy niezwykłego gościa z dalekiej Laponii, który przygotował słodkie niespodzianki dla najmłodszych. Święty Mikołaj odwiedzi centrum handlowe 11, 12, 18 i 19 grudnia.

Żeby go znaleźć, trzeba wyruszyć na poszukiwania tajemniczego prezentu znajdującego się w galerii. Wytrwali poszukiwacze będą mogli porozmawiać ze Świętym Mikołajem i opowiedzieć mu o swoich wymarzonych prezentach pod choinkę.

18 grudnia 2020

W trosce o komfort i bezpieczeństwo kupujących, Galeria Mazovia umożliwia klientom zaplanowanie przedświątecznych zakupów aż do godziny 22:00.

W okresie przedświątecznym, w dniach 14-19 grudnia Galeria Mazovia będzie czynna do 22:00, podobnie jak od 21 do 23 grudnia. Z kolei w Wigilię zakupy zrobimy do godziny 14:00, a w Sylwestra do 16:00. W grudniu można także zrobić zakupy w niedziele: 13 oraz 20 grudnia, kiedy otwarte będą wszystkie sklepy i punkty usługowe, a restauracje będą przyjmować zamówienia na wynos. W te dni Galeria Mazovia będzie czynna w godzinach 10:00-20:00.