12 maja 2021

1. Postanowienia ogólne 

 1. Akcja pod nazwą Akcja Schronisko (dalej „Akcja”) prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).  
 1. Organizatorem Akcji jest Q&A Communications sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-823 Poznań, ul. Piekary 12/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000367855, NIP 778 147 55 22 (dalej „Organizator”).  
 1. Akcja organizowana i prowadzona jest na zlecenie spółkę KATHERINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472930, NIP: 525-256-15-80, REGON: 146823889 („KATHERINE”)będącej jednocześnie fundatorem nagród w ramach Akcji.  
 1. Adresatami Akcji są szkoły podstawowe stanowiące szkoły publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) (dalej „Szkoły”). Wyszukanie oraz weryfikacja statusu Szkoły zgłaszanej do Akcji jest możliwe m. in. przy wykorzystaniu wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://rspo.men.gov.pl/  
 1. Celem Akcji jest zachęcenie uczniów klas 1-3 Szkół podstawowych do stworzenia kreatywnej kampanii promującej adopcję psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Płocku. Wyłonienie zwycięskich kampanii Szkół nastąpi w drodze zbierania głosów przez jury na zasadach opisanych w Regulaminie.  
 1. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 5.05.2021 r. do dnia 1.06.2021 r. (okres zgłaszania Szkół i zbierania głosów).  
 1. Uczestnikami Akcji, tj. osobami, którym przysługuje prawo do zgłaszania Szkół są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące osobami decydującymi w danej placówce (tj. dyrektor, uprawniony nauczyciel itp.).  

2. Zgłaszanie Szkół, kategorie Szkół, oddawanie głosów przez jury 

 1. Szkoły zgłaszane są przez Dyrektorów Szkół. Zgłoszenie Szkoły obejmuje w szczególności wskazanie nazwy i numeru oraz adresu Szkoły. W celu zgłoszenia Szkoły, Zgłaszający powinien wysłać wiadomość e-mail na adres Damian.falkowski@cbre.com z informacją, która klasa reprezentuje daną szkołę oraz ile uczniów liczy. Jedna klasa może reprezentować jedną szkołę. W tytule maila należy wpisać hasło: „Akcja Schronisko”.  
 1. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia Szkoły przez Zgłaszającego, Organizator poinformuje Szkołę o Akcji i jej zasadach oraz zaprosi Szkołę do udziału w Akcji przesyłając formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W terminie 5 dni od daty otrzymania informacji, Szkoła powinna potwierdzić udział w Akcji oraz odesłać skan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Szkoły formularza zgłoszeniowego. W szczególności w formularzu zgłoszeniowym, Szkoła powinna wskazać liczbę uczniów uczęszczających do Szkoły, celem przygotowania nagród. Brak potwierdzenia udziału w Akcji skutkuje tym, że zgłoszenie i głosy oddane przez Uczestnika uznaje się za niebyłe. O skutecznym zgłoszeniu Szkoły lub braku zgody Szkoły na udział w Akcji Organizator poinformuje poprzez wiadomość e-mail Zgłaszającegoktóry Szkołę zgłosił. 
 1. Czas na odsyłanie prac w Akcji trwa do 21 maja 2021 r.  
 1. Po zakończeniu okresu zbierania prac, jury składające się z przedstawiciela Galerii Mazovia, przedstawiciela Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Płocku, maskotki Wisły oraz przedstawicieli lokalnych redakcji, wybierze trzy szkoły, które otrzymają nagrody. Szkoła, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu prowadzonym dla tej kategorii, otrzyma nagrodę główną w Akcji. Szkoły, które zajęły drugie i trzecie miejsce w rankingu prowadzonym dla tej kategorii, otrzymają nagrodę dodatkową w Akcji. Pozostałe szkoły otrzymają drobne nagrody za udział w Akcji. 
 1. Ogłoszenie wyników Akcji nastąpi na Stronie Facebook w dniu 1.06.2021 r. Ponadto, do każdej ze zwycięskich Szkół wysłane zostanie powiadomienie o wygranej. Powiadomienie wysłane zostanie za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej w terminie do dnia 08.06.2021 r.  
 2. Zwycięskie Szkoły uprawnione będą do otrzymania nagrody na zasadach opisanych w § 3. W terminie 5 dni od daty powiadomienia zwycięska Szkoła jest obowiązana do złożenia oświadczenia o przyjęciu nagrody zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu nagrody w terminie wskazanym powyżej Organizatorowi przysługuje prawo do nagrodzenia Szkoły, która w rankingu zajęła kolejne miejsce.  

3. Nagroda

 1. Szkoła, która zajęła pierwsze miejsce w danej kategorii otrzyma nagrodę główną w postaci interaktywnej tablicy. 
 1. Łączna wartość świadczeń składających się na nagrodę główną nie może przekraczać kwoty 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto.  
 1. Szkołyktóre zajęły drugie i trzecie miejsce otrzyma od KATHERINE nagrody dodatkowe w postaci:
  a) drugie miejsce: jednego dnia spędzonego w Sali zabaw Fikołki w Galerii Mazovia
  b) trzecie miejsce: bluz dla wszystkich uczniów zaangażowanych w tworzenie kampanii 
 1. Nagrodzone szkoły po otrzymaniu nagrody muszą przesłać podpisany protokół odbioru.  

Szkole nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inne świadczenie, a w szczególności na świadczenie pieniężne. Ponadto, Szkole nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności z tytułu uzyskania nagrody w Akcji na jakiekolwiek osoby trzecie.  

 

4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz przedstawicieli Szkół jest Galeria Mazovia z siedzibą w Płocku09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 127.Ponadto, administratorem danych osobowych Zgłaszających, Uczestników oraz przedstawicieli Szkół w związku z czynnościami związanymi z organizacją Akcji i wydaniem nagród jest Organizator, tj. Q&A Communications sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-823 Poznań, ul. Piekary 12/6. 
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz przedstawicieli Szkół w związku z ich udziałem w Akcji określa polityka prywatności na oficjalnej stronie Galerii Mazoviawww.galeriamazovia.com.pl 
  Każdy Zgłaszający oraz przedstawiciel Szkoły powinien zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Akcji.  

5. Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane w trakcie trwania Akcji, jak również w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Akcji.  
 1. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@galeriamazovia.com.pl Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko i numer telefonu) oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.  
 1. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu lub niespełniające pozostałych wymogów wskazanych w ustępie poprzedzającym nie będą rozpatrywane przez Organizatora.  
 1. Nadesłane reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze zwrotnej wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została nadesłana.  
 1. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego 

6. Postanowienia końcowe 

Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej. Treść Regulaminu może być pobrana w formie cyfrowej i utrwalona na cyfrowym nośniku informacji.  

 1. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że zastrzeżono inaczej w treści Regulaminu.  
 1. Akcja nie stanowi gry hazardowej albo zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).  
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

Załącznik nr 1  

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Tytuł projektu:  

Adres szkoły: 

NIP szkoły:  

Dyrektor szkoły (imię i nazwisko):  

Telefon kontaktowy: 

Liczba uczniów w grupie projektowej: 

 

ZGODY:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem.  

Wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz informuję, że zobowiązuję się przekazać osobom reprezentującym szkołę i pracownikom podejmującym określone czynności w związku z udziałem w Akcji promocyjnej z zasadami przetwarzania danych osobowych, które stanowią Załącznik do niniejszego Formularza. 

 

 

 Data, pieczątka oraz czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

Załącznik – Zasady przetwarzania danych osobowych  

Z uwagi na realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem szkoły do udziału w akcji konkursowej („Akcja”). 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Katherine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472930, NIP: 525-256-15-80, REGON: 146823889 („Administrator”).  
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  
 1. W zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z Administratorem i IODO jest możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres: daneosobowe@galeriamazovia.com.pl lub poprzez przesłanie listu na adres: Galeria Handlowa Mazovia09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 127 z dopiskiem „Dane osobowe”.  
 1. Dane osobowe osób do reprezentacji szkoły i pracowników szkoły będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:  
 1. a)  prawidłowej organizacji i wzięcia udziału przez szkołę w Akcji promocyjnej a także prawa do uzyskania i wydania (realizacji) nagrody (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie przetwarzania danych osób reprezentujących szkołę i pracowników podejmujących określone działania w związku z przystąpieniem przez szkołę do Akcji promocyjnej;  
 1. b)  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO);  
 1. c)  w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit f) RODO);  

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej organizacji Akcji promocyjnej oraz wzięcia w niej udziału i wydania nagrody.  

 1. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
 1. Dane osobowe, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w tej Akcji promocyjnej oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, które nakładają na Administratora określone prawem obowiązki 
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje Pan/Pani ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach, przysługuje Panu/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.  
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/ Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.  
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z prawidłowej organizacji Akcji promocyjnej oraz wzięcia w niej udziału i otrzymania nagrody.  

 

Załącznik nr 2  

 

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NAGRODY GŁÓWNEJ  

KONKURS: AKCJA SCHRONISKO
NAGRODA: INTERAKCYWNA TABLICA DO KWOTY ____ ZŁ BRUTTO  

 

DANE OSOBY ODBIERAJĄCEJ NAGRODĘ 

STANOWISKO: 

IMIĘ I NAZWISKO:  

 

W IMIENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ (pełna nazwa, adres) 

NAZWA SZKOŁY: 

ADRES SZKOŁY: 

NIP:  

 

Data, pieczątka oraz czytelny podpis osoby upoważnionej