Wiosenna metamorfoza – regulamin konkursu

Płock, 01.03.2018

REGULAMIN KONKURSU

Wiosenna metamorfoza  / kobiety / siostry

 

1.WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu Zimowa metamorfoza dla par jest Sandra Panuś Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (adres: ul. Lachmana 26/8, 09-407 Płock) zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000540813, NIP: 7743222210, REGON 360707150.

1.2. W trakcie trwania konkursu treść regulaminu konkursu będzie dostępna na stronie www i fanpage’u Galerii Mazovia w Płocku.

1.3. Warunki uczestnictwa w konkursie określone są w niniejszym regulaminie konkursu („Regulamin”), a każde zgłoszenie Uczestników do konkursu na warunkach określonych w regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnicy zapoznali się z treścią Regulaminu i go akceptują.

1.4.  Konkurs „Zimowa metamorfoza’’ z Galerią Mazovia jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy nadsyłają zgłoszenia na adres: metamorfozamazovia@gmail.com, w tytule wpisując: METAMORFOZA wiosenna / siostry.

1.5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2.CZAS TRWANIA METAMORFOZY

2.1. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać od 1.03.2018 do 7.03.2018 do godz. 23:59.

2.2. Dokładny czas rozpoczęcia konkursu liczony jest od momentu opublikowania informacji  na stronie www i fanpage’u Galerii Mazovia.

2.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 9.12.2018 do godz. 23:59.


3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będący konsumentem w rozumieniu art.22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr16, poz.93 ze zm.), zamieszkały na terytorium Polski.

3.2. Z udziału w Metamorfozie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Galerii Mazovia w Płocku, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Metamorfozy, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. ZASADY

4.1. Konkurs skierowany jest do kobiet (2 siostry).  Przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem maila, jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie („Uczestnicy”).

4.2. Zgłoszenie musi zawierać odpowiedź na pytanie: „Z moją siostrą…” maksymalnie 3 zdania oraz dwa aktualne zdjęcia: jedno twarzy i jedno na którym Uczestnicy są całymi sylwetkami, adres mailowy oraz numer telefonu.

4.3. Zdjęcia przesłane przez Uczestniczki muszą być aktualne oraz odzwierciedlać obecny wygląd. W przypadku, gdy Uczestnicy wyślą zdjęcia niezgodne z aktualnym wyglądem, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika i wyboru innej osoby.

4.4. Zdjęcia muszą być w formacie (jpg lub png), a rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 1 MB.

4.5. Zdjęcia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych.

4.6. Nadsyłając zdjęcia Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa do zdjęć oraz że nie jest to zdjęcie celebryty lub jakiejś innej powszechnie znanej osoby. Jeśli na zdjęciu znajdują się członkowie rodziny Uczestnika lub też jego przyjaciele, Uczestnik musi mieć ich wcześniejszą zgodę na użycie tej fotografii w Konkursie. Na nadesłanych zdjęciach nie może być widocznego logo lub znaku towarowego. Zdjęcie, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie nie będzie uwzględnione i zostanie zdyskwalifikowane.

4.7. Zwycięzca zgadza się na prezentację własnego wizerunku przed i po metamorfozie na stronie www oraz fanpage’ach oraz innych nośnikach informacyjnych: Galerii Mazovia, stylistki Sandry Panuś oraz na portalu internetowym i w prasie PetroNews.

4.8. Jury w składzie: Dyrekcja Galerii Mazovia, Stylistka Sandra Panuś wybiorą najciekawszą odpowiedź i autora treści i nagrodzą.

4.9. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma telefonicznie lub za pomocą wiadomości wysłanej na adres email. Dodatkowo wyniki Konkursu będą ogłaszane na stronie www i profilu FB Galerii Mazovia.

4.10. Jeżeli po trzykrotnej próbie Organizator nie będzie mógł się skontaktować ze Zwycięzcą, wybierze inną osobę.

4.11. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania zgłoszeń określonym w pkt.2.1, spełniające warunki Regulaminu.

4.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia poczty e-mail i nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.com lub serwera poczty.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

5.1. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i nie będą przetwarzane do innych celów.

5.2. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

5.3. Akceptując Regulamin uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego zgłoszeń konkursowych do celów konkursu oraz do celów reklamowych.

6. NAGRODA

6.1. Fundatorem nagrody w konkursie jest „Organizator” i Galeria Mazovia

6.2. Nagrodą w Konkursie są:

  • 2 karty podarunkowe o wartości w sumie 200 zł
  • Warsztaty ze Stylistką

6.3. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

7. WYDAWANIE NAGRÓD

7.1. Wydanie nagrody nastąpi do 20.03.2018 w Galerii Mazovia w Płocku.

8. INNE POSTANOWIENIA

8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

8.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

8.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

8.6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.