Regulamin konkursu „Pisankowy gaj”

REGULAMIN KONKURSU 

„Pisankowy gaj”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Pisankowy gaj” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Pro and Com Agata Zwolan, ul. Kwiatka 36 lok. 4, 09-400 Płock (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs będzie przeprowadzony na terenie Galerii Handlowej Mazovia w Płocku znajdującej się przy ul. Wyszogrodzkiej 127

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi warunki Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (zwanych dalej „Uczestnikami”).

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

5. Cele Konkursu:

̶ Kształtowanie postaw proekologicznych

̶ Współpraca w grupie

̶ Stosowanie zasad fair play

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i oddziałów przedszkolnych z Płocka.

 1. 2. W Konkursie mogą wziąć udział: a. W przypadku szkół podstawowych – zespoły max. 5 osobowe
 2. b. W przypadku szkół ponadpodstawowych – zespoły max. 5 osobowe
 3. c. W przypadku oddziałów przedszkolnych – całe grupy przedszkolne
 4. 3. Każda szkoła może zgłosić do udziału max. 3 zespoły.
 5. 4. Każda grupa powinna mieć swojego opiekuna – np. nauczyciela.
 6. 5. Grupę należy pisemnie zgłosić Organizatorom Konkursu najpóźniej do 16 marca 2018 r. wg załączonej Karty Zgłoszenia – ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu.
 7. 6. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres konkursyzmazovia@gmail.com
 8. 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 9. 8. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim zasady.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

Dekorowanie:

1. 20 marca 2018 r. (wtorek) grupy, które biorą udział w Konkursie przychodzą do Galerii MAZOVIA z własnoręcznie przygotowanymi ozdobami o tematyce wiosenno-świątecznej.

2. Ozdoby powinny zostać wykonane z materiałów ekologicznych.

3. Zadaniem uczestników Konkursu będzie ozdobienie przygotowanego wcześniej przez Organizatorów drzewka.

4. Część dekoracji grupy muszą przynieść. Materiały do wykonywania dekoracji grupa przynosi ze sobą. Część dekoracji można będzie wykonać na miejscu w Galerii.

5. Godziny dekorowania 12:00-13:00 i 16:00-17:00.

6. Każdemu drzewku (grupie) przypisany zostanie kolor, który ułatwi głosowanie.

Głosowanie:

1. 21 marca 2018 r. na facebooku Galerii MAZOVIA zamieszczone zostaną zdjęcia poszczególnych dekoracji z zaproszeniem do głosowania na najładniejsze drzewko w Pisankowym gaju.

2. W dniach poprzedzających głosowanie na facebooku opublikowane zostaną 15 sekundowe filmiki nagrane przez grupy zapraszające do głosowania na ich dekorację.

3. 24 marca 2018 r. na terenie Galerii MAZOVIA ustawiona zostanie urna, do której klienci Galerii wrzucać będą głosy na najładniejszą w ich ocenie dekorację.

4. Kupony do głosowania dopasowane będą do koloru przypisanego danemu drzewku (grupie).

5. Dekoracja, która zdobędzie najwięcej głosów wygrywa.

6. Konkurs rozpatrywany będzie w trzech kategoriach: a. Szkoły podstawowe

b. Szkoły ponadpodstawowe

c. Oddziały przedszkolne

7. Głosowanie trwa od 24 marca 2018 r. od godz. 12:00 do 30 marca 2018 r. do godz. 18:00.

8. Po zamknięciu głosowania nastąpi zliczenie głosów.

9. Opiekun zwycięskiej grupy zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną 3 kwietnia 2018 r.

§ 4. NAGRODY

  1. 1. Nagrodą główną dla zwycięskiej grupy są: a. W przypadku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – karty podarunkowe do zrealizowania w Galerii MAZOVIA dla każdego uczestnika zwycięskiej drużyny – wartość karty 30 zł – i upominki od najemców.
  2. b. W przypadku oddziału przedszkolnego – zaproszenia do KidsPlay 30 min. i słodycze
  3. 2. Opiekunowie zwycięskich grup otrzymują dyplom i kartę podarunkową do zrealizowania w Galerii MAZOVIA – wartość karty 50 zł.

3. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymują świąteczny upominek za udział.

4. Wręczenie nagród odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w Galerii MAZOVIA.

5. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzcy w dniu Konkursu podczas ogłaszania wyników prawo do nagrody wygasa, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu, a zwycięstwo przechodzi na grupę zajmującą kolejne miejsce w Konkursie.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie jego trwania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Zgłaszającego oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs – Pisankowy gaj”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Opiekunowie prawni Uczestnika Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności na publikację ich imion, nazwisk, wizerunku oraz nazwy szkoły, którą reprezentują w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu.

2. Przetwarzanie wszelkich danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

3. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu ma charakter doraźny. Po zakończeniu Konkursu i przekazaniu nagród dane osobowe zgromadzone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu zostaną protokolarnie zniszczone.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. W przypadku zmiany Regulaminu Konkursu Organizatorzy są zobowiązani poinformować o zmianach opiekunów grup, które złożyły Kartę Zgłoszenia nie później niż na trzy dni roboczych przed dekoracją drzewek, tj. przed 20-tym marca 2018 r.