REGULAMIN KONKURSU „SMAKUJ, RECENZUJ, WYGRYWAJ”

REGULAMIN KONKURSU „SMAKUJ, RECENZUJ, WYGRYWAJ”

DEFINICJE

 1. Facebook – portal dostępny pod adresem www.facebook.com
 2. Fanpage – strona na Facebooku dedykowana Konkursowi, dostępna pod adresem www.facebook.com/GaleriaMazovia.
 3. Instagram – portal dostępny pod adresem www.instagram.com.
 4. Konkurs – przedmiotowy konkurs, którego zasady wykonania określa Regulamin.
 5. Organizator – GOLDEN ROCKET Doradztwo Strategiczne i Marketingowe Dawid Prymas, z siedzibą w Bytomiu (kod pocztowy 41-902) przy ul. Strzelców Bytomskich 30B/5, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6262701008, REGON 366799034, adres e-mail: kontakt@goldenrocket.pl.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Strony – Uczestnik i Organizator.
 8. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem określonego w niniejszym Regulaminie Konkursu „SMAKUJ, RECENZUJ, WYGRYWAJ
  (dalej „Konkurs”) jest Agencja GOLDEN ROCKET (dalej “Organizator”): www.goldenrocket.pl.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Katherine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000472930, NIP 5252561580, REGON 146823889 (dalej „Zleceniodawca”).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Galerii Handlowej Mazovia, zlokalizowanej przy ul. Wyszogrodzkiej 127, 09-410 w Płocku (dalej „Galeria Mazovia”).
 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu (dalej „Regulamin”), a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www Galerii Mazovia.
 7. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym nagrody za najlepszą czynność w myśl art. 919
  i nast. Kodeksu Cywilnego. Fundator jest ‘przyrzekającym’ w myśl art. 919 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ K.C., (dalej „Uczestnik/cy”). W Konkursie nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Galerii Mazovia, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych, współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  4. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

 4. a) Spełniać warunki dotyczące uczestnictwa określone w 2, pkt 1-3,
 5. b) Posiadać aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram
 6. c) Należy zrobić zdjęcie posiłkowi w Strefie Restauracyjnej Galerii Mazovia i opublikować je na Facebooku (pod postem konkursowym lub na swoim profilu) lub na Instagramie (na swoim profilu). Zdjęcia mogą przedstawiać samą potrawę lub Uczestnika Konkursu spożywającego wybrane danie. Następnie trzeba oznaczyć profil Galerii Mazovia (na Facebooku „@GaleriaMazovia”, na Instagramie oznaczyć na zdjęciu i użyć hashtaga #galeriamazovia). Na koniec powinien pojawić się krótki opis wrażeń z konsumpcji posiłku, wyjaśniający dlaczego jest to ulubione danie Uczestnika Konkursu.
  Krótki opis może być opublikowany w postaci recenzji, wiersza, emotikonek – forma opisu jest dowolna.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej lub lokalnej, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik bierze udział w Konkursie, oraz za sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane zgłoszenia konkursowe.
 9. Organizator ma prawo, w każdym momencie trwania Konkursu, wykluczyć z udziału w Konkursie, a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności manipulacji wynikami Konkursu.
 10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację i wykorzystanie wizerunku osób, biorących udział w Konkursie w mediach społecznościowych Galerii Mazovia, w czasie jego trwania.
 11. Warunkiem odbioru i realizacji nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody. 
 • 3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs prowadzony jest dla Uczestników na fanpage’u Galerii Mazovia w ramach serwisu Facebook i w ramach serwisu Instagram.
 2. Konkurs prowadzony jest na fanpage’u Galerii Mazovia i na Instagramie w terminie od 03.04.2018 r. (od godziny 09:00) do 20.05.2018 r. (do godziny 18:00). Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy muszą spełniać warunki określone w § 2.
 3. Zadaniem w konkursie jest wybranie najciekawszych zdjęć wraz z opisami posiłków ze Strefy gastronomicznej Galerii Mazovia. Zdjęcia wykonywane będą przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu tj. od 3.04.2018 r. (od godziny 09:00) do 20.05.2018 r. (do godziny 18:00).
 4. Celem Konkursu jest pobudzenie zainteresowania internautów ofertą Strefy Gastronomicznej Galerii Mazovia, jak i jej promocją za pomocą publikowanych zdjęć i opisów konkursowych na fanpage’u Galeriii Mazovia i na Instagramie.
 5. Spełnienie powyższych warunków umożliwia wygranie nagród przewidzianych w Konkursie.
 • 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, Zwycięzcami zostanie maksymalnie 10 osób, które wybierze jury konkursowe.
 2. W ramach Konkursu pojawi się 10 postów konkursowych, każdy minimum 1 raz w tygodniu. Zwycięzcy Konkursu, z kolei, są ogłaszani po zakończeniu każdej rundy, tj. najpóźniej 7 dni po ukazaniu się postu.
 • post I 03.04.2018
 • post II 07.04.2018
 • post III 14.04.2018
 • post IV 19.04.2018
 • post V 22.04.2018
 • post VI 26.04.2018
 • post VII 02.05.2018
 • post VIII 07.05.2018
 • post IX 12.05.2018
 • post X 16.05.2018
 1. Organizator Konkursu rozstrzyga wyniki Konkursu i ponosi odpowiedzialność względem Uczestników z tego tytułu oraz w tym zakresie zwalnia Zleceniodawcę z odpowiedzialności.
 2. Informacje o Zwycięzcach, zawierające imiona i nazwiska Uczestników (zgodne z podanymi przez Uczestników danymi dla rejestracji w serwisie Facebook.com), będą publikowane na fanpage’u Galerii Mazovia w ramach serwisu Facebook w trakcie trwania Konkursu, tj. w terminie 03.04.2018 r. (od godz. 09:00) – 20.05.2018 r. (do godz. 18:00).
 3. Po otrzymaniu od Organizatora informacji dot. zwycięstwa w Konkursie, Zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem w dniu publikacji informacji o zwycięstwie, poprzez wiadomość prywatną na fanpage’u Galerii Mazovia, w celu uzyskania szczegółów odbioru nagrody.
 4. W przypadku braku kontaktu w wyznaczonym terminie, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi Konkursu, który będzie miał obowiązek skontaktować się z Organizatorem w dniu otrzymania od Organizatora informacji o zwycięstwie, poprzez wiadomość prywatną na fanpage’u Galerii Mazovia.
 5. W przypadku braku zgłoszeń konkursowych pod danym/i postem/ami, nagrody pozostają w posiadaniu Organizatora.
 • 5 NAGRODY I SPOSÓB ICH WYDAWANIA
 1. Nagrodami w konkursie są:

–  karty podarunkowe na kwotę 100 zł (słownie sto złotych 00/100 groszy) brutto każda – 10 szt., do zrealizowania w sklepach / punktach usługowych na terenie Galerii Mazovia,

 1. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody, czy ekwiwalent pieniężny.
 2. Nagrody będą wydane tylko do rąk własnych Zwycięzców. Nagrody będą wydawane w Infopunkcie Galerii Mazovia w godzinach otwarcia Galerii, do 5 dni po ogłoszeniu wyników każdej rundy. Nagrody nie mogą być odebrane przez członków rodziny ani osoby trzecie.
 3. Podczas wydawania nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawo jazdy, legitymacja) w celu sporządzenia protokołu wydania nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności, w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o których nie zostali poinformowani, lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 5. W przypadkach wykrytych działań, niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa, Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.
 6. Całość, tj.: przekazanie nagród oraz ich realizacja, zostanie zrelacjonowana i udostępniona w materiałach promocyjnych (foto/wideo), dystrybuowanych na nośnikach i w kanałach Organizatora oraz Zleceniodawcy. Warunkiem odbioru i realizacji nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody oraz zgody na wykorzystanie wizerunku przez Zwycięzców Konkursu.
 • 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi lub Koordynatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione innym podmiotom w związku z realizacją Konkursu, a w przypadku Zwycięzców -na warunkach określonych w zgodzie na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 1). Dane osobowe przetwarzane będą do czasu trwania Konkursu lub odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane przez Organizatora do państw trzecich (poza obszar EOG) a ich przetwarzanie przez Organizatora nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia.
 3. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną komisyjnie usunięte z systemu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, sprawozdawczością podatkową i księgową.
 5. Podanie danych przez osoby zakwalifikowane na listę Zwycięzców ma charakter dobrowolny. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez Organizatora, bądź Koordynatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy: daneosobowe@galeriamazovia.com.pl lub kontakt@goldenrocket.pl.
 6. Zwycięzca Konkursu zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.
 • 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje, w związku z Uczestnictwem w Konkursie, powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora, w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja, zgłoszona po wyznaczonym terminie, nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji, miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, oprogramowania narzędzi komputerowych lub mobilnych Uczestnika Konkursu, czy portalu Facebook.com.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania, które nie jest wymienione w zastrzeżeniach Organizatora, jako wymaganego do wzięcia udziału w Konkursie, Organizator może, bez uprzedniego powiadomienia, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. Informacje, w przedmiocie usuniętych Uczestników, zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę, skierowaną na adres mailowy: kontakt@goldenrocket.pl.
 4. Informacji, o których mowa w pkt. 3, Organizator udzieli jedynie w zakresie uznanym przez niego za niezbędny.
 5. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na adres: kontakt@goldenrocket.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestniczenia w dyskusjach związanych z kwestiami proceduralnymi.
 7. Organizator nie będzie brał pod uwagę nieodpowiednich jakościowo i estetycznie zdjęć, naruszających dobry wizerunek najemców lub Galerii Mazovia. Zdjęcia i wypowiedzi umieszczane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą również zawierać treści obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek. Zabrania się także umieszczania treści wulgarnych, przez co rozumie się: niewyszukane słownictwo, pornografię, przemoc i treści drastyczne. W takich sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z udziału w Konkursie
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 9. W przypadku zmiany danych Uczestnika jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika Konkursu.
 10. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 12. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy1601
  s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com.
  Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
 15. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 03.04.2018 r., od godziny 09:00.