REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ TWARZĄ MAZOVII” 

REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ TWARZĄ MAZOVII” 

DEFINICJE 

1. Konkurs – konkurs ZOSTAŃ TWARZĄ MAZOVII”, którego zasady określa niniejszy Regulamin.

2. Organizator – Katherine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000472930, NIP 5252561580, REGON 146823889.

3. Koordynator – Dawid Prymas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GOLDEN ROCKET Doradztwo Strategiczne i Marketingowe Dawid Prymas, ul. Strzelców Bytomskich 30B/5, 41-902 Bytom, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6262701008, REGON 366799034, adres e-mail: kontakt@goldenrocket.pl.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Strony – Uczestnik i Organizator.

6. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator organizuje niniejszy Konkurs przy pomocy Koordynatora.

2. Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Galerii Handlowej Mazovia, zlokalizowanej przy ul. Wyszogrodzkiej 127, 09-410 w Płocku (dalej „Galeria Mazovia”).

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu (dalej „Regulamin”), a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Galerii Mazovia (http://galeriamazovia.com.pl).

6. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym nagrody za najlepszą czynność w myśl art. 919 i nast. Kodeksu Cywilnego. Organizator jest „przyrzekającym” w myśl art. 919 i nast. Kodeksu Cywilnego.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ K.C., (dalej „Uczestnik/cy”). W Konkursie nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Koordynatora, pracownicy Galerii Mazovia, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Koordynatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Koordynatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych, współpracujących z Organizatorem lub Koordynatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w niniejszym punkcie, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać poprawne zgłoszenie: a) przesłać dwa zdjęcia konkursowe (1 zdjęcie całej sylwetki oraz 1 zdjęcie twarzy, ostre, bez nałożonych filtrów) drogą mailową na adres: konkurs@galeriamazovia.com.pl . W tytule maila należy napisać „Zgłoszenie do konkursu – Zostań twarzą Mazovii”. W treści maila należy podać imię i nazwisko, wiek, rozmiar noszonych ubrań oraz telefon kontaktowy. Spośród poprawnie przesłanych zgłoszeń zostanie wybrana jedna osoba, która otrzyma nagrodę główną; lub

b) opublikować zdjęcie konkursowe na swoim profilu na Instagramie, oznaczyć je profilem Galerii Mazovia (@galeria_mazovia) oraz w opisie użyć hashtag #galeriamazovia. Spośród poprawnie opublikowanych zdjęć, nagrodzona zostanie jedna osoba, która otrzyma najwięcej polubień pod swoim zdjęciem konkursowym; lub

c) opublikować zdjęcie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym umieszczonym na fanpage’u Galerii Mazovia (www.facebook.com/GaleriaMazovia) oraz polubić fanpage. Spośród poprawnie opublikowanych zdjęć, nagrodzona zostanie jedna osoba, która otrzyma najwięcej reakcji pod swoim zdjęciem konkursowym.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej lub lokalnej, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik bierze udział w Konkursie, oraz za sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane zgłoszenia konkursowe.

7. Organizator ma prawo, w każdym momencie trwania Konkursu, wykluczyć z udziału w Konkursie, a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności manipulacji wynikami Konkursu.

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu, w tym wyrażeniem zgody na publikację i wykorzystanie własnego wizerunku w mediach społecznościowych Galerii Mazovia w czasie trwania Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.

9. Warunkiem odbioru i realizacji nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody oraz zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

§3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Celem w Konkursie jest wybranie twarzy do nowej kampanii wizerunkowej Galerii Mazovia oraz pobudzenie zainteresowania internautów zdjęciami publikowanymi w mediach społecznościowych Galeriii Mazovia. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową lub poprzez kanały Facebook lub Instagram – zgodnie z zapisami określonymi w §2.

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy muszą spełniać warunki określone w §2.

3. Konkurs prowadzony jest w terminie od 03.06.2018 r. (od godziny 09:00) do 30.06.2018 r. (do godziny 18:00).

§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, który prześlą poprawne zgłoszenie (zgodne z Regulaminem), Zwycięzcami zostaną 3 osoby.

2. Pierwsze miejsce (nagrodę główną) zdobędzie osoba, której Jury przyzna największą ilość głosów, w głosowaniu niejawnym, po zakończeniu Konkursu.

3. Jury składać się będzie z 3 osób reprezentujących Organizatora.

4. Jury przekaże wyniki głosowania Koordynatorowi Konkursu, który następnie rozstrzyga wyniki Konkursu dotyczące nagrody głównej i ponosi odpowiedzialność względem Uczestników z tego tytułu oraz w tym zakresie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności.

5. Drugie i trzecie miejsce (nagrody dodatkowe) zostaną przyznane osobom, które otrzymają najwięcej interakcji w mediach społecznościowych. Oznacza to – w przypadku serwisu Instagram – największą ilość polubień opublikowanego zdjęcia; natomiast w przypadku serwisu Facebook – największą ilość pozytywnych reakcji (tj. „lubię to”, „super”, „haha” oraz „wow”) pod opublikowanym zdjęciem.

6. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Galerii Mazovia (http://galeriamazovia.com.pl) oraz na fanpage’u Galerii Mazovia (www.facebook.com/GaleriaMazovia) najpóźniej siedem dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

7. W celu uzyskania szczegółów odbioru nagrody, Zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem lub Koordynatorem w terminie do trzech dni roboczych od momentu publikacji informacji o zwycięstwie – poprzez wiadomość prywatną na fanpage’u Galerii Mazovia (na portalach Facebook/Instagram) lub drogą mailową.

8. W przypadku braku kontaktu w wyznaczonym terminie, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi Konkursu, który będzie miał obowiązek skontaktować się z Organizatorem lub Koordynatorem do dwóch dni roboczych od momentu publikacji informacji o zwycięstwie – poprzez wiadomość prywatną na fanpage’u Galerii Mazovia (na portalach Facebook/Instagram) lub drogą mailową.

§5 NAGRODY I SPOSÓB ICH WYDAWANIA 

1. Nagrodami w konkursie są:

a) I miejsce (nagroda główna): profesjonalna sesja zdjęciowa, z której zdjęcia wykorzystane zostaną w kampanii wizerunkowej Galerii Mazovia oraz karta podarunkowa o wartości 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100 groszy) do zrealizowania w sklepach / punktach usługowych na terenie Galerii Mazovia;

b) II miejsce (nagroda dodatkowa w ramach publikacji na portalu społecznościowym Facebook): karta podarunkowa o wartości 250 zł brutto (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy) do zrealizowania w sklepach / punktach usługowych na terenie Galerii Mazovia;

c) III miejsce (nagroda dodatkowa w ramach publikacji na portalu społecznościowym Instagram): karta podarunkowa o wartości 250 zł brutto (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy) do zrealizowania w sklepach / punktach usługowych na terenie Galerii Mazovia.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody, czy ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody będą wydane tylko do rąk własnych Zwycięzców. Nagrody będą wydawane w Infopunkcie na terenie Galerii Mazovia. Nagrody nie mogą być odebrane przez członków rodziny ani osoby trzecie.

4. Podczas wydawania nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawo jazdy, legitymacja) w celu sporządzenia protokołu wydania nagrody.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności, w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o których nie zostali poinformowani, lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

6. W przypadkach wykrytych działań, niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa, Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.

7. Całość, tj.: przekazanie nagród oraz ich realizacja, zostanie zrelacjonowana i udostępniona w materiałach promocyjnych (foto/wideo), dystrybuowanych na nośnikach i w kanałach Organizatora oraz Koordynatora. Warunkiem odbioru i realizacji nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody oraz zgody na wykorzystanie wizerunku przez Zwycięzców Konkursu.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi lub Koordynatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione innym podmiotom w związku z realizacją Konkursu, a w przypadku Zwycięzców -na warunkach określonych w zgodzie na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 1). Dane osobowe przetwarzane będą do czasu trwania Konkursu lub odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane przez Organizatora do państw trzecich (poza obszar EOG) a ich przetwarzanie przez Organizatora nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

2. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia.

3. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną komisyjnie usunięte z systemu.

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, sprawozdawczością podatkową i księgową.

5. Podanie danych przez osoby zakwalifikowane na listę Zwycięzców ma charakter dobrowolny. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez Organizatora, bądź Koordynatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy: daneosobowe@galeriamazovia.com.pl lub kontakt@goldenrocket.pl.

6. Zwycięzca Konkursu zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje, w związku z Uczestnictwem w Konkursie, powinny być przesłane listem poleconym na adres Koordynatora, w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja, zgłoszona po wyznaczonym terminie, nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji, miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Koordynatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, oprogramowania narzędzi komputerowych lub mobilnych Uczestnika Konkursu, czy portalu Facebook.com.

3. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania, które nie jest wymienione w zastrzeżeniach Organizatora, jako wymaganego do wzięcia udziału w Konkursie, Koordynator może, bez uprzedniego powiadomienia, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. Informacje, w przedmiocie usuniętych Uczestników, zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę, skierowaną na adres mailowy: kontakt@goldenrocket.pl.

4. Informacji, o których mowa w pkt 3, Koordynator udzieli jedynie w zakresie uznanym przez niego za niezbędny.

5. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na adres: kontakt@goldenrocket.pl.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestniczenia w dyskusjach związanych z kwestiami proceduralnymi.

7. Wypowiedzi umieszczane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą zawierać treści obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek. Zabrania się również umieszczania treści wulgarnych, przez co rozumie się: niewyszukane słownictwo, pornografię, przemoc i treści drastyczne. W takich sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z udziału w Konkursie.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany danych Uczestnika jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika Konkursu.

10. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

12. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

15. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 03.06.2018 r., od godziny 09:00 do 30.06.2018 do godziny 18.00.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………..…………………………………………………….

wyrażam zgodę̨ na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii oraz materiału filmowego podczas sesji zdjęciowej, która stanowi wygraną w konkursie „ZOSTAŃ TWARZĄ MAZOVII” („Konkurs”).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się z warunkami Konkursu i mam świadomość, iż udzielenie niniejszej zgody jest dobrowolne, choć jest warunkiem wydania nagrody. Brak udzielenia zgody jest jednoznaczny z rezygnacją z wygranej.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału wideo za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, mediach społecznościowych, wystawach, konkursach, nośnikach reklamy wewnętrznej i zewnętrznej.

Zgoda ma charakter bezterminowy. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem przy czym mój wizerunek nie może zostać wykorzystany w sposób naruszający moje dobre imię, w tym w szczególności w materiałach obraźliwych.

Zgody udzielam:

  • • Organizatorowi: Katherine sp. z o.o., 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000472930, NIP 5252561580, REGON 146823889;
  • • Koordynatorowi Konkursu: Dawidowi Prymasowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: „Golden Rocket” Doradztwo Strategiczne i Marketingowe Dawid Prymas, ul. Strzelców Bytomskich 30B/5, 41-902 Bytom, NIP 626-270-10-08.

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

…………………………………………………………………

PODPIS